top of page

GİZLİLİK UYARISI

 YASAL UYARI

Kapsam ve amaç

Bu politika Ape Havacılık ("Ape Drone" veya "biz" olarak ifade edilir) tarafından müşteri kişisel bilgilerinin işlenmesi için geçerlidir.

Bu politikanın amacı mevcut, eski ya da potansiyel müşterilere (genel adıyla "müşteriler" ya da siz) aşağıdakileri genel olarak anlamasını sağlamaktır:

- Kişisel bilgilerinizi topladığımız ve işlediğimiz koşullar;

- Topladığımız kişisel bilgilerin türleri;

- Kişisel bilgilerinizi toplama nedenlerimiz; ve

- Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz.

Taahhüt

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi, ürünlerin ve hizmetlerin size sunulmasının önemli bir bölümünü oluşturur. Kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşırken duyduğunuz güvenden dolayı müteşekkiriz ve sunduğumuz hizmetlerin temel bir parçası olan gizliliğinizi dikkate alıyoruz.

Müşteri değerini artırırken ve gelişmiş ve daha güvenli sürüş deneyimleri sunarken kişisel bilgilerinizi korumak amacıyla aşağıdaki beş genel prensibe bağlı kalıyoruz.  

Seçme özgürlüğü

Kişisel bilgileriniz size aittir. Gizlilik tercihlerinizle ilgili herhangi bir varsayımda bulunmamaya çalışıyoruz ve hizmetlerimizi, kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşmayı seçme kararını verebileceğiniz şekilde tasarlamayı hedefliyoruz.

Çıkar dengesi

Bir meşru çıkar takibi için kişisel bilgilerinizin işlenmesi gerektiğinde ve bu çıkar gizliliğinizi korumak için gerekli olduğunda yazılı izninizi almaksızın belirli kişisel bilgilerinizi işleyebiliriz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "İzin" bölümüne bakın.

Müşterilerimiz ve kamu için (müşterilerin güvenliği dahil) potansiyel faydalara göre bu tür bir meşru çıkarın bulunup bulunmadığını değerlendireceğiz.

Orantılılık

Ape Drone yalnızca toplanma amacına göre uygun, konuyla ilgili ve aşırı olmayan müşteri kişisel bilgilerinin işlenmesine gayret etmektedir.

Bir işlev ya da hizmete gizlenmiş bilgilerle erişilebildiğinde kişisel bilgilerinizi anonim tutmayı amaçlıyoruz. Anonim ya da kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerinizle birleştirdiğimizde bunlar bir arada kaldığı sürece kişisel bilgiler olarak değerlendirilecektir.

Şeffaflık

Talep edildiğinde Ape Drone müşterilerine kurumsal direktifler ve esaslardan alıntıların da dahil edilebildiği kişisel bilgilerinizin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi sağlayacaktır.

Yasaya uygunluk

Faaliyet gösterdiği her ülkedeki gizlilik ve veri korunumuna ilişkin yürürlükteki yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyumluluk Ape Drone'ın politikasıdır. Gerektiği yerde yasaya uygunluk sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinizin işlenişini bu politikada açıklanan şekilde düzenleyeceğiz.

Faydalı tanımlar

Bu politika içeriğinde kullanılan aşağıdaki terimler kişisel bilgilerin işlenmesine ilişkin bireylerin korunması ve bu tür bilgilerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak AB Direktifi 95/46/EC uyarınca belirtilen anlamlara sahiptir. Buna göre:

"Veri denetçisi" gerçek veya yasal kişi, kamu yetkilisi, acente veya yalnız başına ya da diğerleriyle birlikte kişisel bilgilerin işlenme amacı ve yöntemlerini belirleyen diğer kurumlar anlamına gelir.

"Veri işleyici" gerçek veya yasal kişi, kamu yetkilisi, acente veya denetçi adına kişisel bilgileri işleyen diğer kurumlar anlamına gelir.

"Kişisel bilgiler" tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiyle ilgili bilgiler ('veri sahibi'); özellikle bir tanımlama numarasına göre veya kendi fiziksel, psikolojik, akli, ekonomik, kültürel ve sosyal kimliğine uygun bir veya birden fazla faktöre göre doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişi;

"İşleme" toplama, kaydetme, organize etme, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, müzakere etme, kullanma, aktararak açığa çıkarma, yayma veya kullanılabilir hale getirme, gruplama veya birleştirme, engelleme, silme veya bozma gibi otomatik yöntemlerle kişisel bilgilerde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelir.

"Hassas kişisel bilgiler" ırk ve etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini ve felsefi inançları, ticari birlik üyeliklerini ve sağlık ve cinsel yaşamla ilgili bilgilerin işlenmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan kişisel bilgilerdir. 

Veri Toplama

Ape Drone hizmetlerini bir aracın içinde veya dışında kullanırken ya da örneğin internet sitelerimiz ya müşteri merkezlerimiz yoluyla Ape Drone ile diğer temaslarda kendinizle ya da aracınızla ilgili bize bilgi sağlıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda yetkili satıcılarımızdan, servislerimizden ve diğer üçüncü şahıslardan bu tür verileri elde edebiliriz. Bu tür veriler ("Müşteri tarafından sağlanan kişisel bilgiler") şunları içerebilir:

- İletişim bilgileriniz (isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.);

- Nüfus bilgileri (yaş, medeni hal, hane halkı sayısı, vb.);

- Araç bilgileri (araç şasi numarası (VIN), modeli, satın alma tarihi, servis geçmişi, vb.);

- Etkinliklerinize göre oluşturulan konum verileri (navigasyon yardımı, arama sorguları, konum paylaşımı, vb.); ve

- Ürünlerimiz ve hizmetlerimizi satın alma ve kullanımınızla ilgili veriler 

Aracınız ayrıca, araçla ve çevresiyle ilgili, daha çok teknik nitelikte olan ve kişi olarak sizinle doğrudan ilgisi olmayan bilgileri otomatik olarak toplayacaktır. Bu tür veriler ("Araca kayıtlı veriler") genelde aracın şasi numarasıyla (VIN) bağlantılıdır ve bu nedenle size kadar izlenebilirdir. Araca kayıtlı veriler şunları içerebilir:

- Güvenlik bilgileri;

- Sistemin fonksiyon durumu;

- Kullanım verileri;

- Konum verileri; ve

- Çevresel veriler 

Belli bir araçta kaydedilen verilerle ilgili bilgiler ayrıca kullanım kılavuzunda yer alıyor.

Geçerli yasalara uygun olarak, hassas kişisel bilgileri toplarken ve işlerken özellikle dikkatli oluyoruz ve ilave önlemler alıyoruz. Kimlik numaralarının ve kredi kartı numaralarının Ape Drone tarafından saklandığı durumlarda, bu tür bilgiler de hassas bilgi olarak dikkate alınır. Şüpheye yer vermemek için, geçerli yasaların başka tür verilerin de hassas kişisel bilgiler olarak işlem görmesini gerektirebileceği dikkate alınmaktadır. Geçerli yasalar ayrıca bazı ülkelerde konum verilerini işleme imkanını sınırlayabilir.

Bildiri

Makul bir şekilde uygulanabilir olan ya da geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizin toplanması ve kaydedilmesi sırasında size (i) kişisel bilgilerinizin işlenmesi amacına ilişkin özel bilgiler, (ii) veri denetçisinin kimliği, (iii) verilerin açıklanabileceği üçüncü şahısların kimlikleri ve (iv) haklarınızı koruyabilmenizi sağlamak için gerekebilecek diğer bilgileri sağlayacağız.

Yukarıdaki bilgiler, örneğin bir araç satın aldığınızda, aracın bilgi-eğlence sisteminde, Ape Drone tarafından geliştirilen mobil uygulamalarda, www.apedrone.tech sitesinde veya Ape Drone ile yaptığınız bir sözleşmede yer alacaktır.

İzin

Makul bir şekilde uygulanabilir ya da geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda, kişisel bilgilerinizi toplamadan ya da kullanmadan önce izninizi alacağız. İzninizi alma talebi, makul esaslara dayanarak anlaşılır olacak ve kararını sizin vereceğiniz şekilde sunulacaktır. Örneğin belirli bir hizmeti sonlandırarak veya "Bilgiler ve Erişim" bölümünde gösterilen adresten Ape Drone ile irtibat kurarak izniniz her zaman iptal edilebilir.

Araç tarafından kaydedilen verilerin toplanması ve kullanımı şu nedenlerle gerekli olabilir (i) teknisyenlerin servis hizmeti sırasında araçlardaki hataları bularak ve düzeltmesi için, (ii) Ape Drone'un ürün geliştirmeleri, örneğin araçların kalite ve güvenlik özelliklerindeki iyileştirmeler için, (iii) Ape Drone'un garanti taahhütlerini yönetmek için ve (iv) yasal gereklilikleri yerine getirmek için.

Bu amaçlarla ya da Ape Drone'ın yasal olarak izin verilen çıkarlarının takibi için Aracın kaydettiği verileri toplarken ya da kullanırken, o anki konuyla ilgili gerekli olmaması ya da geçerli yasa tarafından istenmemesi durumunda izninizi talep etmeyeceğiz.

Ape Drone yetkili satıcıları ve servisleri

Ape Drone yetkili satıcıları ve servisleriyle imzaladığı sözleşmelerde verilerin korunmasına uyulmasıyla ilgili sıkı kuralları vurgulamaktadır. Ape Drone ile yetkili satıcıları ve servislerinin ayrı yasal kuruluşlar olduğuna ve bu tür kuruluşlar yürürlükteki yasalara uymadığında genel olarak bizim sorumluluk almadığımıza dikkatinizi çekeriz. Kişisel bilgilerinizin yetkili satıcınız ya da servisiniz tarafından kullanımıyla ilgili sorularınız için lütfen yetkili satıcı ya da servisle doğrudan iletişime geçin. 

Üçüncü taraf uygulamaları

Bir araçla ilgili ama üçüncü şahıslar tarafından sağlanan uygulamalara ve hizmetlere erişebilirsiniz ve bunlar da örneğim konum verilerinin ve Araç tarafından kaydedilen verilerin üçüncü şahıslara aktarılmasını isteyebilir. Ape Drone üçüncü şahıs uygulamaları ya da hizmetlerinde kişisel bilgilerin toplanması ya da kullanımından sorumlu değildir ve bu tür uygulamaları ve hizmetleri kullanmadan önce bunların geçerli kurallarını ve koşullarını (ve ilgili gizlilik bildirilerini) dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye etmektedir. Kişisel bilgilerinizin belirli bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına ilişkin sorularınız için lütfen üçüncü şahısla doğrudan irtibata geçin.

Veri Kullanımı

Ape Drone'ın sizin ve aracınız hakkında topladığı kişisel bilgiler şu amaçlarla kullanılacaktır:

- Size ürünler ve hizmetler sunmak ki buna belirli satın almalar ve hizmetlere uygunluğunuzu doğrulamak ve gelişmiş teklifler ve deneyimler sunmak da dahildir.

- Sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimizdeki güncellemeler ya da değişikliklerle ilgili bilgilendirmek ki buna kurallar ve koşullarımızda ve politikalarımızdaki değişiklikler de dahildir;

- Sizi yeni ürünler, hizmetler ve etkinliklerden haberdar etmek;

- Size ürün destek ve hizmetleri sağlamak (garanti hizmeti, geri çağırma bilgileri, vb.);

- Ürün performansını, kalitesini ve güvenliğini artırmak gibi ürün geliştirme amaçları için;

- Müşterilere tekliflerimizi ve onlarla iletişimimizi değerlendirmek ve geliştirmek; ve

- Yasal gerekliliklere uymak.

Çoğu veri işleme işlemi için tercihlerinizi güncelleyerek, belirli bir hizmeti sonlandırarak, "Bilgiler ve Erişim" bölümünde gösterilen ya da bizim tarafımızdan bildirilen adresten Ape Drone ile irtibata geçmek suretiyle işlem izninizi iptal ederek kişisel bilgilerinizi kullanmamızı durdurabilirsiniz. Fakat, aksi bir durum yürürlükteki yasaya göre belirtilmediği sürece aşağıdakilerle ilişkili olarak kişisel bilgilerinizin işlenmesinden genel olarak vazgeçmeniz mümkün olmayabilir:

- Aracınız tarafından kaydedilen verilerinizin toplanması ve daha fazla işlenmesiyle ilgili çeşitli işlemler (yukarıdaki "İzin" bölümüne bakın);

- Kurallar ve koşullarımızda ve politikalarımızda yapılacak değişiklikler veya ürün geri çağırma durumlarında size önemli bildirimler göndermek amacıyla yapacağımız listeden çıkmak; ve

- Yasal yükümlülüklerimize uyum sağlamak amacıyla gerçekleştireceğimiz gönderme listelerinden çıkmak.

Saklama

Kişisel bilgilerinizi yalnızca bu politikada belirtilen amaçları veya haberdar edildiğiniz amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklı tutacağız.

Bu, kişisel bilgilerinizi işlememize izin verdikten sonra verilen izne göre ve/veya izninizi iptal edene kadar verilerinizi tutacağımız anlamına gelmektedir. İzninizi iptal etseniz bile yasal yükümlülüklerimizi karşılamak ve hukuki anlaşmazlıklarda kendimizi savunmak amacıyla gerekli durumlar için belirli kişisel bilgilerinizi saklı tutacağız. Bilgilerinizi işlemek için izninizi almadığımız zaman bu bilgiler yalnızca yasa tarafından müsaade edilen süre boyunca saklı tutulacaktır.

Veri kalitesi

Kişisel bilgilerinizi işlerken bunların doğru ve güncel olmasına gayret ediyoruz. Yanlış veya eksik olan kişisel bilgileri silmek ya da düzeltmek üzere araştıracağız. Tarafımızca tutulan kişisel bilgilerinizin doğruluğunu sağlama hakkınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki "Bilgiler ve Erişim" bölümüne bakın.

Bilgiler ve erişim

Yukarıda, "Bildiri" bölümünde belirtildiği üzere kişisel bilgilerinizi toplarken veya kaydederken bunları işleyişimizle ilgili belirli bilgileri size sağlayabiliriz.

Yılda bir kez (i) sizinle ilgili hangi kişisel bilgileri işlediğimiz, (ii) kişisel bilgilerin toplandığı yer, (iii) işleme amacı ve (iv) hangi alıcıların veya alıcı kategorilerinin kişisel bilgileri paylaştığıyla ilgili bilgileri talep etme ve ücretsiz olarak alma hakkına sahipsiniz. Bu tür bilgilerin talebi yazılı ve tarafınızca imzalı olması gerektiği gibi adınız, adresiniz ve tercihen e-posta adresiniz yer almalıdır. Ayrıca sizinle ilgili yanlış bilgileri düzeltme, engelleme veya silmeyi talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerin iletileceği adres: Ape Havacılık, Veri Güvenlik Sorumlusunun Dikkatine.

Taleplerinizle hızlı ve uygun biçimde ilgilenilecektir. Kişisel bilgilerin silinmesi talebi geçerli yasal gereksinimlere tabi olacaktır. Yürürlükteki yasa bu tür bir talebin yerine getirilmesi için bir yönetim ücretini öngördüğü yerlerde bu ücret Ape Drone tarafından talep edilebilir.

Ek olarak, SkyApp hesabınıza giriş yaparak Ape Drone tarafından tutulan belirli Müşterinin sağladığı kişisel bilgilerin genel bakışına erişebilir ve bilgilerinizi düzeltebilir ya da güncelleyebilirsiniz.

 

 

Güvenlik

Ape Drone kişisel bilgilerinizi kazara veya usule aykırı yok etme, kazara kaybetme veya değiştirme, izinsiz ifşa veya erişim ve diğer her türlü yasadışı işleme biçimine karşı korumak amacıyla uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamak için çaba göstermektedir. Kişisel bilgilerinizin yapısı gereği ve kullanımıyla ortaya çıkan riskler için korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik seviyesinin ve önlemlerin uygunluğundan emin olmayı hedefliyoruz.

Üçüncü şahıslara açıklama

Ape Drone kişisel bilgilerinizi şunlarla paylaşabilir:

- Ape Drone kuruluşları arasında;

- Ürün ve hizmetlerin sunumu ve sizinle iletişim kurulması amacıyla Ape Drone'ın yetkili satıcıları ve servisleriyle;

- Veri işleme sözleşmelerine göre (yasa uyarınca gerektiği şekilde) Ape Drone'a hizmet sağlayan tedarikçilerle;

- Ürün ve hizmetlerin dağıtımı ve sizinle iletişim kurulması veya araştırma ve geliştirme amacıyla diğer iş ortaklarıyla;

- Bir Ape Drone kuruluşu veya varlıklarının satışı veya transferiyle ilgili olarak;

- Bir resmi soruşturma, anlaşmazlık ya da diğer yasal işlem veya taleplerle ilgili olarak yasanın gerektirdiği şekilde; ve

- Kurallar ve koşullarımızın muhtemel ihlallerini araştırmak veya sahtekarlığı ya da diğer güvenlik sorunlarını tespit etmek, önlemek veya açığa çıkarmak amacıyla haklarınızı korumak için gerekli olduğuna inandığımız zaman.

Bir Ape Drone kuruluşu kişisel bilgilerinizin denetleyicisi olacağı zaman, genel olarak olarak kişisel bilgileriniz üçüncü şahıslara yalnızca sizin izniniz alınmışsa paylaşılacaktır. Fakat, belli bir durumda veya yasaya göre izninizin gerekmediği durumlarda kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda izniniz olmaksızın paylaşabiliriz:

- Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak veya geliştirmek ya da yasal yükümlülüklerimizi yönetmek dışındaki amaçlarla araç tarafından kaydedilen veriler;

- Ape Drone kuruluşları arasında kişisel bilgilerinizin transferleri;

- Kişisel bilgilerinizin Ape Drone'a kurumsal olarak hizmet sağlayan tedarikçilere transferleri;

- Paylaşmanın yasa tarafından gerekli görüldüğü durumlar, ve

- Paylaşmanın Ape Drone tarafından bir meşru menfaat takibi amacıyla gerekli görüldüğü durumlar (örneğin yukarıda açıklandığı gibi yasal haklarımızı korumak amacıyla). 

Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla veya Ape Drone kuruluşları arasında paylaşırken bu paylaşmanın ilave koruyucu önlemleri (örneğin kişisel bilgilerin sınır ötesi transferinin meydana gelebileceği durumda) gerektirip gerektirmediğini değerlendireceğiz.

Bizim adımıza veri işleme

Kişisel bilgilerinize erişimi Ape Drone çalışanları ve bizim adımıza işlemek üzere bu bilgileri kullanması gereken ve anlaşma gereği kişisel bilgilerinizi güvende ve gizli tutmakla yükümlü tedarikçilerle sınırlıyoruz. Üçüncü şahıslara karşı kişisel bilgilerinizin bütünlüğünü en iyi şekilde koruyan veri işleme hizmetleri seçeneklerini kullanmayı hedefliyoruz.

Pazarlama

Kişisel bilgilerinizi izninizi almadan üçüncü şahıslara satmayacağız veya vermeyeceğiz.

Kişisel bilgilerinizi izninizi almadan pazarlama amacıyla üçüncü şahıslarla paylaşmayacağız. Bu izni verdikten sonra üçüncü bir şahıstan pazarlama materyallerini almak istemiyorsanız lütfen o üçüncü şahısla doğrudan irtibata geçin.

Size yeni ürünler, hizmetler, etkinlikler veya benzeri pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgi verebiliriz. Belirli bir e-posta bültenine veya benzeri iletişim kanallarına aboneliğinizi iptal etmek için lütfen ilgili iletişim kanalında verilen talimatları izleyin. Ape Drone'dan belirli iletişim yollarını durdurmak ve önceden gönderdiğiniz tercihleri değiştirmek için SkyApp hesabınızı kullanabilirsiniz.

İnternet siteleri ve çerezler

Müşterilerimize açık olan her Ape Drone internet sitesi bir çevrimiçi gizlilik bildirisini ve çerezlerin kullanımıyla ilgili bilgileri içerir. Bazı ülkelerde çerezleri kabul etmek veya reddetmek için bir çevrimiçi prosedür mevcuttur. 

İnternet sitelerimizi ziyaret ederken geçerli bildiriler ve bilgileri incelemenizi ve dikkate almanızı teşvik ediyoruz.

Değişiklikler

Ape Drone zaman zaman bu politikayı değiştirme hakkını saklı tutar. En son değişikliğin yapıldığı tarih bu belgenin sonunda belirtilmektedir. Bu politikada ve kişisel verilerinizi kullanma biçimimizde herhangi bir değişiklik yaparsak bu politikanın güncel bir versiyonunu sağlayacağız.

bottom of page